OBCHODNÍ PODMÍNKY1.Všeobecné ustanovení


Podmínky obsažené v této smlouvě jsou platné pro všechny případy zahrnuté ve smlouvě. Změny mohou být prováděny pouze písemně. Smluvními strany jsou majitelé penzionu U bílého koně a klienti. Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení pobytu ze strany majitelů, které obdrží klient po potvrzení rezervace na e-mail. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu klientovi ve sjednaném rozsahu.

2. Objednání pobytu


Klient si může objednat pobyt přímo na internetové adrese www.bilykun.cz (nebo na jiných smluvních stránkách) v případě takové objednávky se zavazujeme vyrozumět klienta do 24 hodin, mailem nebo telefonicky. Podklady pro pobyt mu budou vystaveny a poslány v elektronické podobě popřípadě i poštou.

3. Cena za pobyt


Výsledná cena pobytu a péče o klienta vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě CEN UBYTOVÁNÍ. Vyhrazujeme si právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování pobytu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci“.

4. Platební podmínky


Klient obdrží současně s potvrzením pobytu i zálohovou faktoru na 50% částky , kterou je třeba uhradit na číslo účtu do termínu její splatnosti, nebo složenkou do 14 dní. V případě neuhrazení zálohy v daném termínu se objednávka automaticky zruší. Číslo bankovního účtu je uvedeno na zálohové faktuře. Doplatek ubytování dle smlouvy je potřeba doplatit 1 měsíc před nástupem dovolené.

5. Povinnosti zákazníka


Poskytnout majiteli U bílého koně veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit přihlášku k pobytu. Ve stanoveném termínu uhradit platbu za celý pobyt.

6. Zrušení zájezdu


Zrušení účasti na pobytu (tzv. „storno pobytu“), resp. zrušení objednávky pobytu, je zákazník povinen uskutečnit písemnou formou, přiložit k tomu příslušný díl závazné přihlášky na zájezd a potvrzení o zaplacení a uvedené doklady odevzdat poštou v doporučeném dopise. Při osobním předávání je pro stanovení stornovacího poplatku rozhodující datum provedení storna a při odeslání v doporučeném dopise datum odeslání.

Při zrušení pobytu ze strany zákazníka účtujeme stornovací poplatky. Stornovací poplatky se účtují za každou přihlášenou osobu a jsou vyjádřeny základním stornovacím poplatkem (ve výši 500,- Kč), nebo procentem z celkové ceny objednaných služeb v závislosti na počtu dnů zbývajících do odjezdu na pobyt ve výši:

více než 28 dnů 500 Kč paušálně

27 – 8 dnů 50 %

7 - den nástupu 100 %.

Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek

Stornovací poplatek v základní výši (500 Kč) se účtuje v případě časově neomezeného storna z důvod úmrtí nebo vážné choroby, resp. úrazu klienta. Tyto skutečnosti je však třeba doložit oficiálními potvrzeními.

Pokud zákazník zruší účast na pobytu, resp. zruší objednávku pobytu, je majitel povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení dokladů uvedených v bodě 4 odstavci. Finanční zálohy se vracejí formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené klientem. Transakční náklady spojené s dobropisem jdou na vrub klienta.

7. Vyloučení zákazníka z pobytu


Zákazník, který v době pobytu hrubě poruší vnitřní ubytovací nebo Osadní řád, odmítá se řídit pokyny zaměstnanců zařízení, v němž je ubytován a slovně je napadá, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva jiných klientů, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

8. přidělování pokojů, srubů a chat


Vybavení, velikost a poloha pokojů, srubů a chat v našem ubytovacím zařízení nejsou vždy stejné. Jejich přidělování probíhá zásadně z naší strany, pokud není se zákazníky předem dohodnuto jinak.

9. Reklamační řízení


V případě, že neposkytneme všechny služby předmětného pobytu v plném rozsahu a kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. U pobytu se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou.

Reklamace musí být uplatněna ihned po vzniku události v místě pobytu u majitele resp. zástupce ubytovacího zařízení, s uvedením důvodů. Jestliže majiteli resp. zástupci ubytování, nepodaří na místě zjednat nápravu, sepíše se zákazníkem reklamační protokol. Tento protokol je podmínkou pro uznání reklamace. Protokol musí být sepsán ve 2 vyhotoveních (1x pro majitele a 1 pro klienta) a podepsán majitelem resp. zástupcem ubytovacího zařízení, a zákazníkem.

Jednu kopii reklamačního protokolu s reklamací je zákazník povinen poslat doporučeně na adresu majitele nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne návratu ze zájezdu. Po uplynutí této stanovené lhůty nebude majitel na reklamaci zřetel.


© bilykun.cz 2023